Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Václav Rajlich st.

VaclavRajlch_MarieJanovska
 Václav Rajlch a Marie Janovská, asi ještě před svatbou (na mostě Sv. Čecha v Praze, cca 1938) 


Vaclav_Marie_Rajlichovi_svatba
A asi o 10 let později — Václav Rajlich s manželkou Marií a synem Václavem 

VaclavRajlich_JanRajlichml_Kosice1977
VackavRajlich_Gelnica_1977
JUDr. Václav Rajlich byl take skaut: na snímcích z roku 1977, tedy v obdobi nejtužší normalizace, na výletu do Slovenského Rudohoria — nahoře v Košicích Václava Rajlicha a Jana Rajlicha ml. (vpravo) fotografoval Zdeněk Srna, dole svého strýce Václava  ve skautské ústroji zachytil v Gelnici Jan Rajlich ml. 

90narozeninystryc_VaclavRajlich_2004
90. narozeniny oslavil JUDr. Václav Rajlich s rodinou 2. 10. 2004 v Táboře 

90narozeninystryc_VaclavRajlich_2004
Na jeho 90. narozeninách se se svým starším bratrem Václavem naposledy sešel Jan Rajlich z Brna (vpravo); Václav zemřel za půl roku, začátkem dubna 2005  ■■

JUDr. Václav Rajlich se narodil 7. 10. 1914 v Dírné u Soběslavi čp. 40 jako třetí syn panského kováře Karla Vojtěcha Rajlicha a Marie Rajlichové roz. Hejhalové. Měl dva starší bratry Jaroslava a Karla a mladšího Jana.
Václav po 4třídní obecné škole v Dírné osm let dojížděl do Gymnázia v Jindřichově Hradci. Začal sportovat (běh, fotbal, lyžování, šachy), věnoval se i tanci a divadlu. Od roku 1934 studoval práva na Univerzitě Karlově, kde po uzavření vysokých škol promoval až 10. 5. 1946.
29. 11. 1938 se oženil s dírenskou učitelkou Marií roz. Janovskou (7. 1912 Blatec u Bechyně—2. 10. 2002 Tábor) a měl s ní 4 děti Václava, Petra, Marii a Jana.
Za protektorátu (1940—1945) byl zaměstnán na Správě velkostatků a průmyslových podniků hraběte Josefa Oswalda Wratislava v Dírné, vojenskou službu absolvoval po válce ve škole pro záložní důstojníky v Berouně. Po finanční praxi v roce 1946 u Berního úřadu v Soběslavi nastoupil jako finanční koncipista u Berní správy v Táboře. Po Únoru 1948 na vlastní žádost odešel do výroby v ZVVZ Milevsko, kde řadu let pracoval v montážní partě vzduchotechniky po celém Československu, poté byl hlavním účetním MěNV v Táboře, poté znovu v ZVVZ obchodně-ekonomickým zástupcem podniku, poté vedoucím odd. odvodů Finanční správy v Táboře, poté opět zpět v ZVVZ hlavním projektantem ASR... Do důchodu odešel v roce 1982.
Do společenského života v Táboře se JUDr. Václav Rajlich zapsal jako neúnavný organizátor. Vedle angažovanosti v Čs. straně lidové (byl aktivním katolíkem) se zabýval včelařstvím (okresní i krajský funkcionář svazu včelařů), esperantem (vedl kurzy, účastnil se mezinárodních kongresů) a šachy (50 let vedl šachové kroužky, hrál, byl rozhodčím a předsedou šachového oddílu v Táboře, spoluorganizoval např. 42 ročníků turnaje Táborská věž)...

V roce 2000 byl JUDr. Václav Rajlich jmenován za společenskou aktivitu a práci s mládeží čestným občanem města Tábor.
V Táboře na Tř. Dukelských bojovníků žil až do své smrti 4. 4. 2005, pochován je s manželkou Marií na hřbitově v blízkých Klokotech.

(Zpracováno podle vlastního curricula vitae V. R. z roku 2000.)Křesní list z Dírné (nar. v říjnu 1914) a pohřeb JUDr. Václava Rajlicha v Klokotech, duben 2005

► JUDr.  Václav Rajlich [1914—2005]

 
©2011 Vision Bros