Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Jméno Rajlich  Rajlich Name 

Původ jména Rajlich

Rajlich, Rejlich, Reilich, Raglijch, Railich, Reglich, Reylich, Raijlijch… aj. Takto různě bylo jméno zapisováno v českých matrikách, vysvědčeních, legitimacích, úředních listinách ap. od 17. stol.O různosti zápisů příjmení svědčí namátkou vybrané příklady z matrik v druhé polovině 19. století: 
Roku 1857 se sourozenci Ferdinand a Anna Rajlichovi z Rudolce podepsali jako kmotři své neteře Františky každý jinak — jako Raglich a Railich — přičemž farář jejich otce Františka z Rudolce dopsal jako Reilicha
Jako Rajlichová se podepsala Anna ze Sedlčan při svatbě své sestry Berty v roce 1885, farář ovšem jejího otce Františka ze Sedlčan zapsal jako Reilicha, podobně jako výše jeho otce
 

Nejstarší dosud zjištěné zápisy jména Rajlich v Čechách jsou v Berní rule v roce 1654 tyto:
Jiřík Rejlich, pláten barvíř v Kamejku — předchůdce / zakladatel nynějších rodů Karla Vojtěcha Rajlicha (dírenská větev), Ferdinanda Rajlicha (rudolecká větev), Františka Rajlicha (sedlčanská větev), Karla Rajlicha (čáslavská větev) a Jana Rajlicha (lounská větev);
Jan Rajlich, řezník v Bakově n. Jizerou;
■ Tři jména Reilich jsou zapsána v oblasti severočeské Mimoně (Georg a Christoph v Pertolticích a Christoph v Černé Novině);
■ Příbuzná jména Rejl, Reil a Rail jsou v Berní rule uvedena 12krát.
 
■ Ve stejné době jsou známi loutnaři něm. původu Matteo (1614–1655), Pietro (1639–1678) a Johann Zuane Railich (1645–1702) v Benátkách a Padově a Christoph Railich (1639–1671) v Neapoli  a dále transylvánský skladatel Gabriel Reilich (1630/9–1677) v Sibiu.

Etiketa padovského loutnaře Johanna Railicha (repro z knihy Willibald Leo Frh. v. Lütgendorff: „Die Geigen und Lautenmacher von Mittelalter bis zur Gegenwart“, Frankfurt am Main, Frankfurter Verlags-Anßtalt, 1922, S. 650)
 
 
■ Nejstarší dva dosud zjištěné zápisy jména v Německu jsou však zaznamenány už v 15. stol.: potvrzení od Konrada a Dorothey Reylich ze Sulzheimu pro klášter Ebrach poblíž Norimberku (1439), Staatsarchiv Würzburg, a v archivu nemocnice Heilig-Geist-Spital v Norimberku — její správce Heinrich Reylich (1496), což poukazuje na spíše německé kořeny jména... 
 
■ Jedním z čerstvých příspěvků k historii Rajlichů na Moravě je údajný měšťan „Reilich ze Židenic“ (dnes městské části Brna), který ve 14. století do Brna přišel z tehdy blízkých Židenic. Tato pro rod Rajlichů nadmíru zajímavá informace se objevila v historii Brna-Židenic od Jiřího Švédy, která vyšla v roce 2007 (2. vyd.) péčí nakladatelství Šimon  Ryšavý v Brně — je to totiž doposud historicky nejstarší známý výskyt  jména vůbec (bohužel zdroj tvrzení není v publikaci přesněji uveden a autor mezitím zemřel)... Pozdější výskyt tohoto jména však v Brně a ani na Moravě nebyl do 19. stol. zatím zjištěn.

■ Do začátku 20. stol., kdy na území Rakouska-Uherska působila stavebně-architektonická firma „Reilich a Berger“ z Vídně (např. Labská přehrada Špindlerův Mlýn 1910–1914),  známější představitelé jména zatím nebyli objeveni.

Labskaprehrada_fotoEvaRajlichova2011
Labská přehrada (foto Eva Rajlichová 2011)

Výskyt jména Rajlich v současnosti:

■ Celkem podle statistiky Ministerstva vnitra ČR z roku 2004 žilo v České republice toho roku s příjmením Rajlich(-ová) 38 mužů a 43 žen, se jménem Reilich(-ová) 8 mužů a 9 žen. (S mnohem četnějším příjmením Rajl nebo Rejl(-ová) to bylo 201 mužů a 260 žen.)

■ Jméno Reilich a Rajlich je také stejně málo frekventovaným příjmením v Německu — kvalifikovaný odhad je maximálně 160 nositelů (přičemž nositelé česky psaného jména Rajlich vyskytující se v okolí Magdeburku jsou podle všeho českého původu) — a v USA (Rajlichovi v USA jsou českého původu, případně srbského původu, kdy jde o přepis jména Rajlić do angličtiny; nositelé jména Reilich přišli do USA také z Čech / Rakouska-Uherska a z Německa)

■ Jméno Reilich je také překvapivě zastoupeno u početné „kolonie“ Reilichů v Jižní Americe (a to především v Chile), nejpravděpodobnějším jeho jedinným zdrojem je až poválečný (1952) německý přistěhovalec Anton Reilich (jehož otec ovšem pocházel z Rakouska-Uherska)

■ Koncem 19. století bylo zaznamenáno jméno Reilich také v Maďarsku, jméno Rejlich figuruje v seznamech židovských jmen z doby 2. sv. války v Polsku, ale dnešní výskyt jména v Maďarsku, na Slovensku, ani v Polsku není zjištěn.
 
Výklad původu jména ze slovanského základu

Rejl, Reil, Rajl – staročesky rýl, rejl = 1/3 kmene (kláda dává tři rejle na prkna); pařez; mladý strom; též jméno Rejlek.
■ Z uvedeného staročeského jména je pravděpodobně možný vznik jména Rejlich (Reilich, Railich, Rajlich) přidáním přípony -ich analogií a dekompozicí: Rejl-ich = obsahový ekvivalent Pařez, Pařízek
Pozn.: Beneš ovšem uvádí tuto příponu jako zdrobnovací středoněm. a mezi příklady takto vzniklých německých jmen zařazuje česky psané jméno Rajlich a dokonce Rojlichová (z Ragin-, Hrudilo z Hrod-, viz též Rillich). Na druhé straně ale přímo v německé literatuře zabývající se německými příjmeními není naše jméno (Rajlich, Railich, Reilich, Reylich ani např. Reinlich a ani žádný ekvivalent) uváděno.
Viz též Procházka, Jan: (Esej – dopis). — Praha : Ústav pro jazyk český ČSAV, soukromý originál, 26. 7. 1977 (celé znění viz samostatný soubor „Původ jména Rajlich“; zabývá se ovšem toliko základní složkou jména tedy „Rejl-“)

■ V zápisech v úředních knihách z 18. i 19. stol. je někdy Rajlich zapsán zkráceně jako Rajl. (Rejl.) kvůli nedostatku místa.
 
Vyskytnuvší se zvláštní varianty jména:
Greylich – nepravděpodobný zápis jména Rajlich z r. 1650, in: Habart, Čeněk: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, III. díl, 1925 (Pražská edice, 1998), s. 120 (nepotvrzená domněnka autora kompendia)
Reinlich – podoba OJ Rajlich u něm. osadníků (odsunuti 23. 7. 1945) v Zábrdí (Sabert), 10 km JZ od Liberce. V současnosti se jméno Reinlich vyskytuje velmi ojediněle v Německu, zda jde snad pouze o potomky osadníků ze Zábrdí není zjištěno.
■ Tajemný Zábrdský kopec (477 m n. m.) má však německý název Reilich Berg (a nikoli Reinlich Berg).
Zábrdský kopec / Reilich Berg
Zábrdský kopec / Reilich Berg – výhled na Ještěd (v oparu); foto Jan Rajlich ml., 2005
 
Hajlich, Hailich, Hail, Khajl, Kail – existující podobná či podobně znějící jména, která mají v ČR asi stejnou četnost jako Rajlich, vzájemný vztah obou těchto typů jmen nebyl zatím prozkoumán
 
Další podobně znějící německá jména
 
Existuje řada jmen zejména německého původu, která jsou na první pohled zaměnitelná se jménem Rajlich, ale vznik jména Rajlich zkomolením některého z těchto jmen není pravděpodobný
Rillich, Rylich – z OJ Rülle, dom. podoby OJ Rudolf z toho možný výklad Rilich = Railich = ekvivalent Ruda (příp. Dolfík)
Reich, Raich, Rajch – z něm. příd. jm. reich = bohatý; zkratka OJ Reich-ard; Reich(e)l, Rajchl zdrob.; též redukce z OJ Reich-wald - old - elt - el: rîch = vládce, wald = mocný; též Rejcha, z toho možný výklad Rajchl = Rajlich = ekvivalent Boháček nebo Ríša
Freilach, Frejlach, Fraylach – ze středohornoněm. A lach za loh = les, frei = svobodný; též Freiwald
Frelich, Frélich, Fröhlich – z něm. příd. jm. fröhlich = veselý
Rérych, Röhrich – z něm. A Röhricht = rákosí; z MJ Röhrig v Horních Francích
Jako Röhlich byl např. omylem redaktora uveden mlynář Ferdinand Rajlich z Rudolce, strýc a kmotr (ale možná už  Ferdinand ml., tedy bratranec) kováře Karla Vojtěcha Rajlicha, v článku o schůzi Vodního družstva, in: Rolnické listy hospodářského spolku, Sedlčany, roč. VII, 1891, č. 12, s. 180.
 
Výskyt podobného jména v oblasti Balkánu
 
Rajlić (Rajlič, Rajlic, Rajilic) – se vyskytuje řídce na území bývalé Jugoslávie (např. Prijedor a Novi Grad v Bosně a Hercegovině, Novi Sad v  Srbsku, Novo Mesto v Slovinsku ad.) a také Bulharska, četnost tohoto jména je tu přibližně srovnatelná s četností jména Rajlich (Reilich) u nás nebo v Německu.
Je zde zřejmě možný podobný slovanský základ jména, jako je Rajl-. V anglické transkripci se Rajlić píše Rajlich nebo Reilich (viz např. v USA manželé Janko a Srbobranka† Rajlich).
 
Výklad původu jména Rajlich z vikinského základu
  
(O)‘Reilly, (O)‘Rahilly, Rilly, Riley, Ryle, Rally (vše čti Rajli) – OJ: Irsko, Anglie Galsko-irské jméno vikinského původu ze staronorského Raghallach, Raghallaigh, Raghailligh (čti Rajelich), složeno ze dvou částí: Ragh = závod a Cealach = oslavný (často v anglikanizované formě užívaný prefix „O“ znamená „potomek“), nejstarší písemný záznam jména Reilly je ale údajně až z r. 1451, zdroj jména je v hrabství Cavan. 

Tradovaný původ v rodech Rajlichů

Tomuto „vikinskému“ výkladu by odpovídala domněnka ústně tradovaná v rodu Karla Vojtěcha Rajlicha (dírenská větev), že zakladatelem rodu Rajlichů z Kamýka byl švédský voják (důstojník), který za 30leté války zůstal v Čechách po bitvě u Jankova r. 1645. Porovnáním dat na začátku uvedeného nejstaršího předka rodu z Kamýka (Jiřík, 1654) to však není příliš pravděpodobné a jde s největší pravděpodobností o smyšlenku / omyl.
V bušské větvi rodu Rajlichů (Stanislava Rajlicha) se zase traduje, že předci rodu přišli do Čech ze západoněmeckého města Reil (psaný i jako Reyl, dříve též Rile nebo Ryle, první zmínka r. 1008) ležícího v Porýní-Falci na řece Mosele .
Reil
Erb západoněmeckého města Reil
 
Výklad o jménu Rajlich a příbuzných jménech je zpracován s použitím těchto pramenů
1. Moldanová, D.: Naše příjmení. — Praha : Mladá fronta, 1983 (pozn.: zde příjmení Rajlich ani žádná jeho varianta není uvedena)
2. Procházka, Jan: (Esej – dopis). — Praha : Ústav pro jazyk český ČSAV, soukromý originál, 26. 7. 1977 (celé znění viz níže „Původ jména Rajlich“, zabývá se víceméně toliko základní složkou jména, tedy „Rejl-“)
3. Beneš, Josef: Německá příjmení u Čechů. — Ústí n/L : UJEP, 1998, sv. 1, s. 174—175
4. Řehák, Miloslav: Rozrod rodiny Rajlichů. — Brno : soukromý originál, 1996
5. MacLysaght, Edward: The surnames of Ireland. – Dublin : Irish Academic Pr., 1967 (ukázka viz „O jménu Reilly")
6. Verstappen, Peter: The Book of Surnames. – London : Pelham Books, 1980
7. http://genealogy.about.com/library/surnames/r/bl_name-REILLY.htm – 2009

► O jménu Reilly ► About the Reilly name 
► Původ jména Rajlich ► Origin of the Rajlich name 

 
©2011 Vision Bros