Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Dolní Žandov

Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov leží 5 km západně od Lázní Kynžvart a 15 km jihovýchodně od okresního města Cheb poblíž hranic s Německem. Nejstarší písemná zmínka o Dolním Žandově je z r. 1197, kdy ves daroval vévoda Jindřich Břetislav klášteru v Teplé. V době Přemysla Otakara II. vzniklo město Žandov (cca 1261 až 1278). V roce 1347 bylo městečko zničeno a až roku 1370 udělil Karel IV. „Vyšší a nižší Žandovy“ v léno Borešovi z Oseka. V roce 1464 dostali žandovští povolení vařit a čepovat pivo. Na konci 18. století se tu konaly 4 výroční a dobytčí trhy a pondělní týdenní trh. Po odsunu německých obyvatel po 2. sv. válce nastala stagnace a počet domů klesl na polovinu, v Dolním Žandově žije nyní na 900 obyvatel.

► Obec Dolní Žandov

Cheb


Náměstí s pro Cheb typickým špalíčkem

Město Cheb
Cheb (Eger) je okresní město na západě Čech ležící na řece Ohři. Chebské hradiště bylo osídleno v 9. stol. Slovany. První dochovaná písemná zmínka o Chebu je z r. 1061 (v listině císaře Jindřicha IV.). Roku 1167 připadlo Chebsko císaři Fridrichu I. Barbarossovi. Městem se stal Cheb v r. 1179. Roku 1285 se v Chebu ženil český král Václav II. s Jitkou, dcerou římského krále Rudolfa I. Cheb patřil střídavě k Čechám a Německu. Roku 1322 ho Ludvík IV. Bavor dal v zástavu českému králi Janu Lucemburskému. 5. května 1389 zde byl podepsán zemský mír (landfríd), mezi králem Václavem IV. a svazkem jihoněmeckých říšských měst. 25. 2. 1634 byl v Chebu (dnes budova Městského muzea) zavražděn Albrecht z Valdštejna. Za Habsburků se od r. 1723 Cheb stal svobodným královským městem. Velký požár v roce 1809 zachvátil celou severní část města a poškodil větší středověké stavby, které již nebyly obnoveny. Od 19. stol se v Chebu nacházely význačné strojírenské závody (Fischerova strojírna na zemědělské stroje zal. 1863, v r. 1891 založená továrna na jízdní a motorová kola Premier a v r. 1911 Eska), potravinářský průmysl (pivovar zal. 1873 patří k největším v Čechách) i podniky textilní a stavební. Až do konce 2. sv. války byla převážná část obyvatelstva německá a Cheb byl důležitou součástí Sudet. Poté byli němečtí obyvatelé odsunuti a město se z velké části vylidnilo. Po r. 1989 se zde usídlila komunita Vietnamců (je tu největší procento Vietnamců v celé ČR). V Chebu nyní žije přes 33 tisíc obyvatel.

► Město Cheb 
► Infocentrum Cheb


Most přes Ohři v Chebu, jako chodkyně je zachycena Alena Rajlichová


Areál Poohří  se nazývá po roce 2000 na park upravený předhradební prostor


...a takto vypadá areál z hradeb, na obzoru věž u chebského hradu; fota v Chebu r. 2009 pořídili Alena a Jan Rajlichovi

 
©2011 Vision Bros