Rajlich, Reilich, Railich, Rajilic, Rejlich, Rejl, Rail, Reilly, Riley...

Aktuality 2011 News

V letošním roce přibyly na webovou stránku tyto nové materiály:
This year these new materials have been added to the website:

• Nová záložka Osoby / New folder Persons
Profily Jiřího Rajlicha (Praha), Jaroslava Rajlicha st. (Dírná), Jaroslava Rajlicha ml. (Brno-Komín), Evy Rajlichové (Praha), Jana Rajlicha st. (Brno-Veveří), další se připravují
Profiles of Jiří Rajlich (Prague), Jaroslav Rajlich, Sr. (Dírná), Jaroslav Rajlich, Jr.. (Brno-Komin), Eva Rajlichová (Prague), Jan Rajlich, Sr (Brno-Veveří), other profiles are being prepared 
• V záložce O jménu / Name
Nové „objevy“ nejstaršího uvedení jména (14. stol. Reilich Brno-Židenice, 15. stol. 3× Reylich u Norimberku...), fotografie Labské přehrady postavené firmou Reilich-Berger, informace o německém městě Reil...
The new "discoveries": the eldest written of the name (the 14th century: Reilich Brno-Židenice, the 15th century: 3 Reylichs by Nuremberg ...), photo of the Elbe Dam built by Reilich-Berger, information about the German town of Reil ...   
• V záložce Doklady / Deeds
Umístěny nové dokumenty, např. školní vysvědčení Jana Rajlicha st., turecký pas a protektorátní legitimace K. V. Rajlicha (oba z Dírenské větve), doklad o sčítání Vlasty Rajlichové (Lounská větev) aj.
Placed new documents, such as school diploma of Jan Rajlich, Sr., Turkish passport and Protectorate ID-card  of K. V. Rajlich (both from the Dírná branch), a document on census of Ms. Vlasta Rajlichová (the Louny branch), etc. 
• V záložce Místa / Places - Čáslav...
Fotografie ze srpnového Čáslavska s rajlichovskými místy (Čáslav, Ronov, Mladotice, Zbyslav)
Photos from August region of Čáslav with Rajlichs places (Čáslav, Ronov, Mladotice, Zbyslav) 
• V záložce Místa / Places - Kamýk
Mariánská písen rychtáře Vácslava Reylicha z Kamýka z roku 1708
Mary's song by the magistrate Vacslav Reylich from Kamyk of 1708 
Písen Mariánská od Vácslava Reylicha, 1708
• V záložce Místa / Places - Praha
Pod jakým heslem pražský holič Jan Raylich 1865 přispěl na „zlatou kapličku“
Under which motto Prague barber Jan Raylich contributed to the "golden chapel" i
n 1865
• Záložka Místa /
Places
I ostatní místa v této záložce jsou průběžně doplnována novými texty a fotografiemi 
Also the other places in this folder are continuously updated by new texts and photographs 
• V záložce Rodiny / Families
Uvedení nově definovaných rajlichovských rodů: Bušského, Lounského  a Mosteckého

Putting of newly defined Rajlichs branches of: Buš, Louny and Most 
• V záložce Historie / History - Rajlichovi na území ČR / Czech Rajlichs 
Rovněž doplnění nově definovaných rajlichovských větví: Bušské, Lounské  a Mostecké a nová tabulka aktuálního počtu Rajlichových v České republice podle okresů se jmény
Also, addition of newly defined Rajlich branches: Buš, Louny and Most, and the new table of current Rajlichs in the Czech Republic by districts with names 
• Do záložky Archiv / Archive
byla přesunuta informace o zahájení průběžného archivování naší stránky v České národní bibliografii web-archivem NKP
Information about ongoing archiving of our web-site in the Czech national bibliography by the Web archive of the National Library in Prague has been moved into the Archive folder

 
©2011 Vision Bros